dilluns, 26 de desembre de 2011

Pla TAC de centre

El pla TAC de centre es defineix com la planificació de l'ús de les TAC al centre. És un document dirigit als equips directius, amb la implicació de l'equip docent i el lideratge dels equips directius. L'ús de les TAC comporta canvis metodològics i organitzatius i la importància de la planificació que asseguri l'eficàcia en la implantació del PLA.

La incorporació de les TIC al procés d'aprenentatge de l'alumnat pot ser un motiu d'innovació, però ha d'assegurar la competència digital de l'alumnat,la integració curricular, la inclusió digital, la innovació metodològica, i la compatibilitzat i coherent amb el projecte educatiu de centre.

Les TIC generen un gran esforç per al centre educatiu, esforços que es podrien concretar en tres tipus principalment:
Esforç de recursos humans, recursos que han de possibilitar l'ús eficient i satisfactori de les TAC al centre escolar o institut.
Esforç de recursos econòmics, per permetre la renovació i l'adquisició de nou maquinari i programari.
Esforç de recursos de formació, la integració de les TIC en els processos d'aprenentatge i del coneixement (TAC) exigeixen un esforç important per part del professorat per fer les modificacions oportunes en els procediments de treball i en l'ús dels recursos TIC

Per tant les fases que hauria de seguir qualsevoL Pla TAC de Centre haurien de ser:

  1. Definició de la visió del centre pel que fa a les TAC d'acord amb les especificitats del Projecte Educatiu del Centre, la normativa vigent i per a un termini temporal concret
  2. Diagnòstic de la maduresa digital del centrtre ( tant en l'àmbit curricular, com els usos de gestió, l'organització...)
  3. Definició dels objectius
  4. Palnificació de les prioritats
  5. Identificació dels recursos necessaris
  6. Assignació de tasques i responsabilitats
  7. Aplicació del Pla
  8. Avaluació del procés i establiment de nous objectius.Com a vivència personal durant la meva estada de pràctiques a l'escola, vaig poder veure que estan incorporant les TAC en el procés d'ensenyament-aprenentatge en la majoria d'assignatures, no obstant actualment molts de l'equip docent no utilitzen els recursos tecnològics en els seves classes perquè no tenen coneixement o no hi creuen en aquests recursos.

Fonts d'informació

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada