dilluns, 26 de desembre de 2011

Organització del treball col·laboratiu amb el suport de les TIC


El treball col·laboratiu és aquell a través dels quals els alumnes i professors treballen junts produint els aprenentatges a través del consens entre els participants, segons aquesta metodologia, el professor passa de ser un supervisor de l'aprenentatge del grup per convertir-se en un membre més de la comunitat.

Avantatges:

- l’estimulació les habilitats socials i individuals de l'alumne.
- la interacció i la relació entre els membres de l'aula(debat, tolerància, respecte...)
- la disminució del sentiment d'aïllament i augment del sentiment de pertinença a un grup durant el procés d'aprenentatge, afavorint la motivació, la satisfacció i autoestima de l'alumne.
- l'autosuficiència.
- el compromís i la responsabilitat, tant individual com a compartida, doncs es treballa per l'obtenció d'un objectiu comú.
- els alumnes dissenyen l'estructura de les interaccions i tenen control sobre el seu aprenentatge.
- afavoreix la construcció de coneixement,
- l'alumne es torna un subjecte actiu en el procés d'aprenentatge.
- permet conèixer diferents visions i punts de vista sobre un mateix tema o diferents maneres de solucionar conflictes, contribuint, així, a millorar la qualitat de l'aprenentatge.
- fomenta la cooperació.
- l’aplicabilitat al món real: cada cop estem més especialitzats i, per tant, hi ha més situació en què el treball en grup interdisciplinar esdevé imprescindible
- valor afegit que guanyen els treballs finals i evidentment no es té en compte el temps que s’ha tingut que dedicar quan el resultat és creatiu i formatiu.

Inconvenients:

- la resistència al canvi i dificultat per adaptar-se a les noves metodologies d'aprenentatge.
- requereix molta més planificació que l'aprenentatge individual
- l'avaluació es torna més subjectiva i ja no està basada en criteris fixes, doncs no hi ha una solució única a les activitats.
- sempre hi ha el risc de que es creïn desavinences entre els membres del grup que dificultin el progrés i el ritme de l'aprenentatge
- la por per part dels alumnes a ser criticats o desqualificats pels seus companys.
- l’augment del temps dedicat.

Uns dels recursos que facilitan el treball col·laboratiu:

GOOGLE SITES: És un mitjà ideal per distribuir tota la informació de l'activitat als nostres alumnes, amb l'avantatge que en qualsevol moment pot ser actualitzada permetent un ràpid ajust del procés d'ensenyament aprenentatge en el cas que siguin detectades desviacions o problemes respecte al planificat.
Com a plataforma perquè els propis alumnes realitzin el treball de forma cooperativa, té al seu favor la facilitat d'ús, el complet panell d'administració del lloc, possibilitats de personalitzar-ho i sobretot la gran flexibilitat en relació als permisos d'edició els quals poden ser diferenciats en cadascuna de les pàgines.
Un possible desavantatge pel que fa a altres serveis és que dos usuaris no poden escriure a la vegada sobre la mateixa pàgina, encara que almenys el posa sobre avís bloquejant la pàgina per evitar que un usuari esborri el contingut que un altre està realitzant.

WIKISPACES: Servei gratuït per al desenvolupament de projectes amb Wikis, fàcil d'administrar ens permet visualitzar fàcilmente quines han estat les aportacions de cadascun dels alumnes al projecte, i amb això podem garantir la responsabilitat individual que es requereix en tot procés d'aprenentatge cooperatiu.
Permet treballar de forma síncrona als membres del projecte, de tal manera que dos usuaris poden escriure simultàniament sobre la mateixa pàgina.

GOOGLE DOCS : associat al compte de GMail, permet de forma immediata al professor crear un document i convidar a participar als alumnes a través dels seus corresponents comptes de GMail.
Permet visualitzar les revisions que s'han realitzat sobre el document, per la qual cosa és útil per avaluar de forma individual la contribució de cadascun dels alumnes.

FREEMIND: Programa que es descarrega de forma gratuïta i de molt fàcil ús, molt recomanable tant per dissenyar objectes d'aprenentatge com:
- A través de processos de treball cooperatiu: Els estudiants poden de forma individual editar una branca de l'esquema, i a continuació el programa permet importar el treball de cadascun en un sol mapa mitjançant l'opció Arxivo>>Importar>>Rama.
-Com a eina que facilita als alumnes l'elaboració individual d'esquemes que faciliti l'estudi de forma personal.

WEBQUEST: a l'hora de tractar de l'aprenentatge cooperatiu mitjançant l'ocupació d'usos informàtics hem de parlar de les Webquest i Miniquest, ja que aquest tipus d'activitats s'ajusten clarament a les característiques i fonaments de l'aprenentatge cooperatiu: Tasca estructurada, ocupació de rols entre els participants, avaluació grupal i individual, autoavaluació per part de l'alumne,.... Un exemple de WebQuest

DOTSUB: Sistema de traducció col·laboratiu.

GLOGSTER EDU: Servei de creació de posters multimèdia, la versió educacional que permet el treball col·laboratiu és de pagament

NOTALAND: Eina molt útil per realitzar brainstorming amb l'avantatge que es poden incloure imatges, videoS i enllaços.

WALLWISHER: Eina per crear murals de forma conjunta, en el qual es poden agregar anotacions, imatges i enllaços.

DABBLEBOARD: Eina que permet dibuixar i treballar en grups. Aquí us deixo un exemple


Com a experiència personal amb la realització dels treballs col·laboratius, jo destacaria el paper actiu en la realització del treball, ja que dissenyem l'estructura i la importància de les idees que volem destacar, el compromís individual i grupal i sobretot el saber treballar en equip.
No obstant, un inconvenient del treball en grup és, alguns cops, a l'hora de posar-se d'acord en com tirar endavant el treball i la planificació d'aquest.Fonts consultades

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada